Bardzo popularne mało shea… Na pewno każdy z Was je zna lub o nim słyszał 🙂

Poświęćmy kilka chwil i opiszmy właściwości i pochodzenie tego masełka 🙂

Masło shea to olej z nasion/orzeszków afrykańskiego drzewa o nazwie MASŁOSZ PARKA, które owocuje dopiero po 30 – 50 latach. Drzewo to jest w Afryce uznawane za święte i czczone od tysięcy lat. Olej ma postać twardych, białawych bryłek masła, które należy rozgrzać w dłoniach, aby uzyskać właściwą konsystencję.

Wła­ści­wo­ści ma­sła
– sku­tecz­nie wal­czy z roz­stę­pa­mi (po­le­ca­ne dla ko­biet w cią­ży), dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co
– ła­go­dzi po­draż­nie­nia skó­ry, wy­syp­ki, swę­dze­nie
– in­ten­syw­nie wspo­ma­ga wal­kę z cel­lu­li­tem, li­kwi­du­je prze­bar­wie­nia
– na­wil­ża, re­ge­ne­ru­je i przy­wra­ca sprę­ży­stość skó­rze, chro­niąc jed­no­cze­śnie za­rów­no przed słoń­cem jak i mro­zem – na­tu­ral­ny filtr UV 6
– de­li­kat­ne dla skó­ry po­dat­nej na aler­gie – do pie­lę­gna­cji skó­ry no­wo­rod­ków, przy atopowym zapaleniu skóry
– chro­ni skó­rę w cza­sie ką­pie­li sło­necz­nych – po­le­ca­ne przed i po opa­la­niu, re­ge­ne­ru­je spierzch­nię­te usta
– re­ge­ne­ru­jąc skó­rę po­zo­sta­wia na niej ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy, co po­ma­ga utrzy­mać wil­goć i zmniej­szyć utra­tę wo­dy
– za­my­ka szcze­li­ny w struk­tu­rze wło­sa li­kwi­du­jąc ich po­ro­wa­tość
– za­wie­ra wi­ta­mi­nę F, któ­ra przy­no­si ulgę zmę­czo­nym, na­pię­tym i bo­lą­cym mię­śniom, po­wo­du­jąc ich roz­luź­nie­nie

Do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę, za­rów­no pod­czas pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy, de­li­kat­nych oko­lic oczu oraz do ma­sa­żu.