Podobają Ci się treści na naszym blogu? Chcesz nas wesprzeć?

Możesz postawić nam kawę

Postaw mi kawę na buycoffee.to

lub przekazać darowiznę przez paypal

Bardzo popularne mało shea… Na pewno każdy z Was je zna lub o nim słyszał 🙂

Poświęćmy kilka chwil i opiszmy właściwości i pochodzenie tego masełka 🙂

Masło shea to olej z nasion/orzeszków afrykańskiego drzewa o nazwie MASŁOSZ PARKA, które owocuje dopiero po 30 – 50 latach. Drzewo to jest w Afryce uznawane za święte i czczone od tysięcy lat. Olej ma postać twardych, białawych bryłek masła, które należy rozgrzać w dłoniach, aby uzyskać właściwą konsystencję.

Wła­ści­wo­ści ma­sła
– sku­tecz­nie wal­czy z roz­stę­pa­mi (po­le­ca­ne dla ko­biet w cią­ży), dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co
– ła­go­dzi po­draż­nie­nia skó­ry, wy­syp­ki, swę­dze­nie
– in­ten­syw­nie wspo­ma­ga wal­kę z cel­lu­li­tem, li­kwi­du­je prze­bar­wie­nia
– na­wil­ża, re­ge­ne­ru­je i przy­wra­ca sprę­ży­stość skó­rze, chro­niąc jed­no­cze­śnie za­rów­no przed słoń­cem jak i mro­zem – na­tu­ral­ny filtr UV 6
– de­li­kat­ne dla skó­ry po­dat­nej na aler­gie – do pie­lę­gna­cji skó­ry no­wo­rod­ków, przy atopowym zapaleniu skóry
– chro­ni skó­rę w cza­sie ką­pie­li sło­necz­nych – po­le­ca­ne przed i po opa­la­niu, re­ge­ne­ru­je spierzch­nię­te usta
– re­ge­ne­ru­jąc skó­rę po­zo­sta­wia na niej ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy, co po­ma­ga utrzy­mać wil­goć i zmniej­szyć utra­tę wo­dy
– za­my­ka szcze­li­ny w struk­tu­rze wło­sa li­kwi­du­jąc ich po­ro­wa­tość
– za­wie­ra wi­ta­mi­nę F, któ­ra przy­no­si ulgę zmę­czo­nym, na­pię­tym i bo­lą­cym mię­śniom, po­wo­du­jąc ich roz­luź­nie­nie

Do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę, za­rów­no pod­czas pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy, de­li­kat­nych oko­lic oczu oraz do ma­sa­żu.