Czy używaliście już glinki rhassoul? Ja przyznam szczerze, że do niedawna stosowałam tylko glinki zielonej (nadal używam jej do pasty do zębów, gdyż jest rewelacyjna), ale od pewnego czasu zainteresowałam się właśnie glinką rhassoul, zwłaszcza, że mamy dostęp do takiej naprawdę dobrej jakości 🙂

Moze na początek kilka magicznych właściwości:
– ła­god­nie usu­wa i ab­sor­bu­je za­nie­czysz­cze­nia
– li­kwi­du­je nadmiar se­bum
– wspo­ma­ga po­zby­wa­nie się za­skór­ni­ków
– za­bez­pie­cza płaszcz hy­dro­li­pi­do­wy skó­ry
– sil­nie do­tle­nia skó­rę
– na­tu­ral­ny szam­pon

Glin­ka Rhas­so­ul, to skarb przy­wie­zio­ny z gór Atlas i jak do tej po­ry, to je­dy­ne zna­ne miej­sce jej wy­do­by­cia. Bo­ga­ta w mi­ne­ra­ły i pier­wiast­ki, zna­la­zła sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w pie­lę­gn­acji za­rów­no skó­ry, jak i wło­sów. De­li­kat­na struk­tu­ra spra­wia, że glin­ka sku­tecz­nie pie­lę­gnu­je każ­dy typ ce­ry, w tym wraż­li­wą i aler­gicz­ną.

Glinka ta wydobywana jest ręcznie w podziemnej kopalni. W procesie wydobycia partie glinki są numerowane i oznaczane, nie mają kontaktu z innymi surowcami. Proces płukania czystą wodą, sterylizacji oraz suszenia glinki w promieniach słonecznych odbywa się w zakładzie w dokąd glinka przewożona jest z kopalni w specjalnie do tego celu przygotowanych torbach. Po tym procesie glinka rozdrabniana jest do formy proszku. Na koniec przeprowadzane są badania laboratoryjne oraz odbywa się pakowanie w oznaczone numerem serii papierowe worki. Pieczę nad całością wydobycia i konfekcjonowania produkcji glinki sprawuje Societe du Ghassoul. Glinka Ghassoul posiada francuski certyfikat ECOCERT, jest w 100% ekologiczna.

Spo­sób uży­cia: od­po­wied­nią ilość płat­ków glin­ki za­lać cie­płą wo­dą w mi­secz­ce i po­zo­sta­wić na kil­ka mi­nut do mo­men­tu po­wsta­nia „błot­ka”. Kon­sy­sten­cję moż­na re­gu­lo­wać za­rów­no wo­dą jak i hy­dro­la­tem. Ma­secz­kę moż­na rów­nież wzbo­ga­cić od­po­wied­nim ole­jem. Po na­ło­że­niu ma­secz­ki na twarz, szy­ję i de­kolt, po­zo­sta­wić ją na oko­ło 5-10 mi­nut. Nie do­pusz­czać do za­sy­cha­nia. Zmyć cie­pła wo­dą, a na­stęp­nie nałożyć olej/krem.

Błot­na ma­sa w wer­sji płyn­nej jest sku­tecz­nym środ­kiem oczysz­cza­ją­cym wło­sy i skó­rę gło­wy. W ce­lu umy­cia wło­sów, na­le­ży przy­go­to­wać glin­kę, jak wy­żej w for­mie płyn­nej, a na­stęp­nie mo­kre wło­sy myć jak szam­po­nem.

Aplikowanie glinki na ciało daje niesamowite efekty:

– poprawia wygląd skóry i nadaje jej jasny odcień
– redukuję suchość skóry
– redukuje łuszczenie się skóry
– zwiększa elastyczność i wytrzymałość skóry
– usuwa tłuszcz ze skóry, w szczególności z wewnątrz porów,
– usuwa stary naskórek, skóra jest gładka, napięta i zdrowo wyglądająca